OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE a poskytovaní služeb

www.pravaja.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád („Obchodní podmínky“) se vztahují na nákup zboží zákazníkem v internetovém obchodě PraváJá („Internetový obchod“), jakož i na nákup zboží a poskytování služeb v kamenné prodejně PraváJá („Prodejna“). Podmínkou nákupu v Internetovém obchodě a Prodejně je bezvýhradná akceptace těchto Obchodních podmínek. Kupující před odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu povinně stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Bez takového stvrzení nelze nákup uskutečnit. Obchodní podmínky v aktuálním znění budou Kupujícímu vždy zaslány spolu s emailovým potvrzením o přijetí objednávky Kupujícího, a to v pdf formátu. Kupní smlouvu, resp. její obsah, tvoří potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky Kupujícího a Obchodní podmínky. V případě nákupu zboží a poskytování služeb na Prodejně je zákazník seznámen se zněním těchto Obchodních podmínek na Prodejně, což stvrzuje nákupem zboží nebo přijetím služby.

 1. Úvodní ustanovení
 • Provozovatelem Internetového obchodu a Prodejny je Prodávající – obchodní společnost Optimalvit s.r.o., Hulická 271, Újezd nad Lesy, 19016, Praha 9, IČO 04177584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243184, DIČ: CZ04177584, bankovní spojení: Fio Banka, č. ú.: 2100995024, kontaktní místo/korespondenční adresa: Hulická 271, Újezd nad Lesy, 19016, Praha 9, tel.: +420 731 235 925 (hovorné je účtováno dle ceníku příslušného operátora), e-mail: ahoj@pravaja.cz, adresa provozovny: Valentinská 58/7, 110 00, Praha – Staré Město, zabývající se zejména výrobou a prodejem nutričních a kosmetických produktů.
 • Tyto Obchodní podmínky platí pro objednávání Zboží prostřednictvím Internetového obchodu, jakož i na nákup zboží a poskytování služeb na Prodejně. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
 • Komunikace s Prodávajícím probíhá osobně, elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky.
 • Adresa pro komunikaci s Prodávajícím: Valentinská 58/7, 110 00, Praha – Staré Město, e-mail: ahoj@pravaja.cz.
 • Informace o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo Zákazníkem bude v českém jazyce.

 

 1. Definice pojmů 
 • „Obchodní podmínky“ – tyto obchodní podmínky a reklamační řád pro Internetový obchod (e-shop) a kamennou Prodejnu PraváJá.
 • „Internetový obchod“ – server na adrese pravaja.cz, prostřednictvím něhož je zajišťován nákup a prodej Zboží Prodávajícího a rezervace a nákup Služeb Prodávajícího.
 • „Prodejna“ – kamenná prodejna PraváJá na adrese Valentinská 58/7, 110 00, Praha – Staré Město.
 • „Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu nebo na Prodejně,. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je v některých případech ilustrační. V případě skladové nedostupnosti Zboží, ohledně něhož byla uzavřena Kupní smlouva, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, objednávku odmítne.
 • „Služby“ – poradenské služby ohledně kosmetických výrobků a živinových doplňků v nabídce Prodávajícího, služby spojené s péči o pleť, včetně služeb vizážisty, poskytované na Prodejně.
 • „Prodávající“– Optimalvit s.r.o.
 • „Kupující“– fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitel nebo Podnikatel.
 • „Podnikatel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • „Spotřebitel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.
 • „Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouva je v Prodejně uzavřena okamžikem zaplacení Kupní ceny Kupujícím za Zboží na pokladně. Na základě Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a umožní mu nabýt vlastnické právo k Předmětu prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to zejména ustanovením § 2079 a násl., a byla-li Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím Internetového obchodu, též § 1810 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z Kupní smlouvy jsou příslušné české soudy.
 • „Předmět prodeje“– Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Prodávajícího (v Internetovém obchodě nebo na Prodejně), které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.
 • „Kupní cena“ – peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu nebo na Prodejně u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.
 • „Náklady na odeslání“ – peněžní částka, která je úplatou za odeslání Zboží (doprava, poštovné, balné) do Místa plnění, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Nákladů na odeslání.
 • „Místo plnění“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje.
 • „Zákazník“ – fyzická osoba, které jsou poskytované Služby.
 • „Smlouva o poskytování služeb“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím jako poskytovatelem Služeb a Zákazníkem, jejímž předmětem je poskytování služeb Zákazníkovi. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena se Zákazníkem na Prodejně, nebo přes Internetový obchod. Smlouva o poskytování služeb i právní vztahy s ní související se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Poskytování Služeb se řídí i vybranými ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Na Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou prostřednictvím Internetového obchodu se přiměřeně použijí ustanovení těchto Obchodních podmínek upravující Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím Internetového obchodu.

 

 1. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu
 • Veškerá prezentace Zboží v Internetovém obchodě je pouze informativního charakteru, není návrhem na uzavření smlouvy a Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Objednávka Kupujícího je závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající doručí Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky, a to ohledně Zboží uvedeného v daném potvrzení. Prodávající není povinen objednávku Kupujícího přijmout a může ji odmítnout jako celek nebo její část. V případě, že Kupující v takovém případě zaplatil již část nebo celou částku Kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde, popř. dojde k uzavření Kupní smlouvy pouze k části objednaného Zboží.
 • Kupující je Prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou spolu se zasláním Obchodních podmínek v pdf formátu, čímž Prodávající splní svoji povinnost poskytnout Kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě na trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy, nejpozději v okamžiku dodání zboží. V případě, že Kupující neuvede v objednávce svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu, Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat Kupujícího o potvrzení objednávky a/nebo potvrzení jeho platné e-mailové adresy vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně.
 • Kupující učiní závaznou objednávku ve formě interaktivního vyplnění závazné objednávky, obsahující zejména identifikační údaje Kupujícího, druh a množství Zboží, materiálovou variantu Zboží, Místo plnění, kupní cenu Zboží, způsob dodání Zboží a platby a souhlas s Obchodními podmínkami a odesláním vyplněné objednávky prostřednictvím webových stránek pravaja.cz.
 • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy v Internetovém obchodě: informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží.
 • Údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky v Internetovém obchodě: Před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.

Kupní smlouva je uchovávána Prodávajícím pouze elektronicky. Tím, že Kupující obdržel potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího v pdf formátu na svůj email, neposkytuje Prodávající žádný další přístup ke Kupní smlouvě.

 • Kupující si sám hradí náklady, které mu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu (náklady na internetové připojení), přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Nestanoví-li občanský zákoník jinak, platí, že vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje již neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, došlo k vyprodání zásob nebo náhlé nedostupnosti Zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží dohodnutého v Kupní smlouvě náhle přerušil výrobu nebo provedl natolik závažné změny, že to znemožnilo splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z Kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Prodávajícího oprávněně požadovat, Prodávající není schopen dodat Předmět prodeje Kupujícímu ve lhůtě určené těmito Obchodními podmínkami, případně za cenu, která je uvedena v Kupní smlouvě, je Prodávající povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Kupujícího a zároveň je povinen nabídnout Kupujícímu náhradní plnění nebo možnost odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy (možnost stornovat objednávku). V případě, že Kupující nebo Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě Obchodních podmínek, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu veškeré peněžité prostředky, které od něho přijal v souvislosti s danou Kupní smlouvou, a to ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy druhé straně.
 • Spotřebitelské recenze: Prodávající na svých webových stránkách u Zboží uvádí spotřebitelské recenze. Recenze označená jako recenze od ověřeného zákazníka, je recenze od zákazníka, jenž je registrovaným zákazníkem (má účet u Prodávajícího) a zároveň dané Zboží skutečně u Prodávajícího zakoupil. U recenze, která není označena jako recenze od ověřeného zákazníka, není osoba, od které recenze pochází, nijak ověřena.
 1. Dodací podmínky pro Zboží objednané v Internetovém obchodě
 • Předmět prodeje je dodáván prostřednictvím přepravních společností blíže specifikovaných v Internetovém obchodě, na adresu v České nebo Slovenské republice určenou Kupujícím. Předmět prodeje si může Kupující vyzvednout též v Prodejně. Náklady na odeslání Předmětu prodeje jsou uvedené v objednávkovém formuláři.
 • Nestanoví-li občanský zákoník jinak, Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu – Podnikateli a Kupujícímu – Spotřebiteli, který sám určil dopravce, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut, v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje dopravci zajišťujícímu přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Jinak je Předmět prodeje odevzdán Kupujícímu – Spotřebiteli, v okamžiku, kdy ho Spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce (tj. v případech, kdy dopravce vybral Kupující dle nabídky Prodávajícího).   
 • Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít. Pokud Kupující řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na odeslání.
 • Prodávající dodá Předmět prodeje Kupujícímu do termínu dodání, jež je u každého Předmětu prodeje uvedený v Internetovém obchodě, nejpozději do třiceti dnů od uzavření Kupní smlouvy a v případě, že je Kupní cena placena předem nebo je požadována záloha, do třiceti dnů ode dne zaplacení Kupní ceny nebo zaplacení zálohy. Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího telefonicky nebo e-mailem.
 • Kupující je při přebírání Předmětu prodeje od dopravce provádějícího přepravu Předmětu prodeje do Místa plnění povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Nestanoví-li zákon jinak, Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen  a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.
 1. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k Předmětu prodeje, výhrada vlastnictví
 • Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal. Má-li Kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění (řádně oznámený termín dodání).
 • Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
 1. Kupní cena, platební podmínky a slevy
 • Kupní cenu Předmětu prodeje při koupi na Prodejně lze uhradit platební kartou nebo v hotovosti.
 • Internetový obchod: Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu a Náklady na odeslání, a to buď platbou předem (platební kartou), nebo platbou při převzetí Předmětu prodeje (na dobírku). Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Nestanoví-li občanský zákoník jinak, Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout bez zbytečného odkladu objednávku v případě, kdy je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení Kupní ceny nebo zálohy na Kupní cenu předem, a to zejména v případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s Kupní cenou a stejným způsobem úhrady. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním Kupní ceny a Nákladů na odeslání spolu s Předmětem prodeje. Před odesláním objednávky bude Kupující prostřednictvím portálu Internetového obchodu obeznámen s kompletní specifikací částky Kupní ceny, včetně uvedení zejm. ceny Zboží, DPH, ceny včetně DPH, veškerých poplatků, Nákladů na odeslání či jakýchkoli jiných souvisejících nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že byl s kompletní specifikací částky Kupní ceny obeznámen a souhlasí s ní.
 • V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a Náklady na odeslání předem, provádí Kupující platbu platební kartou. Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a Náklady na odeslání se považují za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Pokud nejsou Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a Náklady na odeslání zaplaceny do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny, resp. zálohy na Kupní cenu a Nákladů na odeslání předem je Předmět prodeje dodán až poté, kdy jsou Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a Náklady na odeslání v plné výši zaplaceny Kupujícím.
 • Pokud jsou Kupní cena a Náklady na odeslání placeny při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu a Náklady na odeslání v hotovosti nebo platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu a Náklady na odeslání při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na odeslání ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny a/nebo Nákladů na odeslání.
 • Prodávající může při prodeji Zboží nabízet Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů, či užitných vlastností. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena informace o nejnižší ceně Zboží, za kterou jej Prodávající nabízel a prodával
 1. a)v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
 2. b)od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
 3. c)v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li Prodávající slevu z ceny postupně.
 • Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost Kupujícímu s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.
 1. Užívání Zboží
 • V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, který byl poskytnutý Kupujícímu nejpozději s dodáním Předmětu prodeje, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.
 • Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost Zboží a Prodávající za ně nemůže nést odpovědnost, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací se Zbožím (zejména v rozporu s návodem na užívaní daného Zboží) nemůže být důvodem k reklamaci.
 • Za vadu Zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem, nesprávného skladování Zboží nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby.
 1. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Kupující Podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pokud je Kupující Spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.
 • Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem:

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět prodeje
 1. a)odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. b)je vhodný k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
 3. c)je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 • Prodávající též odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
 1. a)je Předmět prodeje vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá,
 2. b)Předmět prodeje množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím, zejména reklamou nebo označením,
 3. c)je Předmět prodeje dodán s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
 4. d)Předmět prodeje odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 • Kupující může vytknout vadu, která se na Předmětu prodeje projeví v době dvou let od převzetí – záruční doba, není-li na Předmětu prodeje nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat z důvodu oprávněného vytknutí vady (oprávněné reklamace). Kupující nemá právo vytknout vadu, kterou sám způsobil. Vadou Zboží též není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Předmětu prodeje, má se za to, že Předmět prodeje byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha Předmětu prodeje nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Předmět prodeje užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně (oprávněná reklamace).
 • Kupující má právo požadovat odstranění vady. Podle své volby může požadovat dodání nového Předmětu prodeje bez vady nebo opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Předmět prodeje měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Předmět prodeje měl bez vady.
 • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Předmětu prodeje a účel, pro který Kupující Předmět prodeje koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Předmět prodeje na vlastní náklady.
 • Neodstraní-li Prodávající vadu dle předchozího bodu má Kupující právo na přiměřenou slevu nebo právo od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující má tato práva i pokud:
 1. a)Prodávající vadu odmítl odstranit,
 2. b)se vada projeví opakovaně,
 3. c)je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. d)je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 • Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Předmětu prodeje bez vady a vadného Předmětu prodeje, který Kupující obdržel.
 • Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
 • Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Předmět prodeje nebo co mu Kupující prokáže, že Předmět prodeje odeslal.
 • Prodávající je povinen Kupujícímu – Spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Podnikatelem

 • Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu prodeje, tedy zavazuje se, že Předmět prodeje bude po dobu trvání záruční doby způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 12 měsíců a běží ode dne dodání Předmětu prodeje. Pokud je však na Předmětu prodeje nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti Předmětu prodeje, platí tato doba.
 • V ostatním upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Předmětu prodeje, ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace uvedená v těchto Obchodních podmínkách se považuje za přiměřenou lhůtu ve smyslu § 2016 odst. (2) občanského zákoníku. Kupující může v případě podstatného porušení smlouvy uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

Společná ustanovení

 • Reklamaci lze uplatnit na Prodejně, e-mailem na adrese ahoj@pravaja.cz nebo poštou na adrese Hulická 271, Újezd nad Lesy, 19016, Praha 9. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 • K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotný Předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný a označit reklamovanou vadu Předmětu prodeje. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí Předmětu prodeje se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
 • Vytkne-li Kupující vadu Předmětu prodeje u Prodávajícího, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z Kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností Zboží, z neodborného používání Zboží či chybné manipulace se Zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět prodeje k reklamaci.
 • Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje, je povinen Kupující nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu a uzavřením Kupní smlouvy na Prodejně stvrzuje, že v případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn a zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.
 • Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.
 1. Odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy uzavřené přes Internetový obchod, informační povinnost Prodávajícího.
 • Poučení o právu na odstoupení od smlouvy: Prodávající tímto výslovně upozorňuje na právo spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme Zboží, nebo
 1. a)poslední kus Zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. b)poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. c)první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.
 • Kupující, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.
 • Kupující, který je Spotřebitelem, však nemůže odstoupit mimo jiné od Kupní smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka Zboží
 1. vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, nebo
 2. v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.
 • Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu, že odstupuje od Kupní smlouvy. Oznámení musí být odesláno Prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.
 • Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Předmět prodeje, ledaže mu Prodávající nabídl, že si ho sám vyzvedne. Lhůta dle předchozí věty je zachována, pokud Kupující – Spotřebitel odešle Předmět prodeje před jejím uplynutím. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které Kupující obdržel spolu s Předmětem prodeje. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu Prodávajícího Hulická 271, Újezd nad Lesy, 19016, Praha 9 nebo jeho předáním v Prodejně Prodávajícího.
 • Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.
 • Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu a Náklady na odeslání zpět na účet, z něhož byla realizována platba platební kartou, nebo na účet uvedený Kupujícím, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.  Prodávající může Kupujícímu vrátit Kupní cenu též v hotovosti v případě, že je Předmět prodeje vrácen jeho předáním v Prodejně Prodávajícího. Jestliže Kupující – Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu Náklady na odeslání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu Kupující Předmět prodeje předá nebo prokáže, že Předmět prodeje odeslal. Nestanoví-li občanský zákoník jinak, bude v případě vrácení poškozeného či nekompletního Předmětu prodeje nebo v případě existence pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu vracená Kupní cena přiměřeně ponížena (zápočet částky odpovídající snížené hodnotě vraceného poškozeného či nekompletního Předmětu prodeje, resp. zápočet pohledávky Prodávajícího).
 • Kupující – Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním Předmětu prodeje a svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující – Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. V tomto případě Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy Kupujícímu všechna peněžitá plnění, která Kupující podle Kupní smlouvy uhradil.
 1. Odstoupení od smlouvy o poskytování Služeb
 • V případě, že Zákazník odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytování Služeb, a Prodávající již začal na výslovnou žádost Zákazníka s poskytováním plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za již poskytnuté Služby. V případě, že došlo k úplnému poskytnutí Služby, nemá Zákazník právo odstoupit od smlouvy. Na to bude Zákazník vždy výslovně upozorněn.
 1. Poskytování Služeb
 • Prodávající poskytuje Služby na Prodejně, a to po předchozím objednání Služeb ze strany Zákazníka na Prodejně, přes eshop (v online kalendáři), telefonicky nebo e-mailem: Tel.: 725 922 419 / prodejna@pravaja.cz. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou [2] pracovních dnů, potvrdí termín objednání/rezervaci Služeb. Zákazník má povinnost se na domluvený termín poskytování Služeb dostavit včas. Nedostaví-li se Zákazník včas, může Prodávající poskytnutí Služeb z časových nebo jiných důvodů odmítnout. Zákazník, který se nemůže dostavit na potvrzený termín, má povinnost o tom informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem: Tel.: 725 922 419 / prodejna@pravaja.cz.
 • Poskytovatel není povinen Služby poskytnout v případě, že jejich poskytnutí brání či jej znemožňují závažné provozní překážky. Poskytovatel v takovém případě Služby poskytne v nejbližší možný termín poté, co překážky pominou. Při stanovení náhradního termínu se Poskytovatel v maximální míře vynasnaží zohlednit preference Zákazníka. V případě, že termín poskytnutí Služeb bude zrušený ze strany Prodávajícího, nemá Zákazník nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv jinou kompenzaci za časovou ztrátu nebo jinou újmu v této souvislosti.
 • Základní ceník Služeb je dostupný na webových stránkách Prodávajícího. Přesná cena za Služby se dle rozsahu poskytovaných Služeb domlouvá individuálně se Zákazníkem před poskytnutím Služeb. Cena za Služby je splatná před/po poskytnutí Služeb na Prodejně kartou nebo v hotovosti. V případě dárkového poukazu je služba splatná předem bankovním převodem.
 • Každý Zákazník před poskytnutím Služeb odsouhlasí rozsah poskytovaných Služeb, cenu za Služby a má možnost se seznámit se složením produktů, které budou Prodávajícím použity k poskytování Služeb. Zákazník má povinnost před započetím poskytování Služeb sdělit Prodávajícímu, jestli trpí na nějaké alergie, případně jej upozornit i na další zdravotní nebo jiná rizika na straně Zákazníka spojená s poskytováním Služby. Prodávající nenese odpovědnost za případnou alergickou reakci Zákazníka na některou ze složek produktů, jež byly použity v rámci poskytování Služeb Zákazníkovi.
 • Zákazník se zavazuje v Prodejně chovat důstojně a ohleduplně, v souladu se zásadami slušného chování a dobrých mravů, respektovat pokyny Prodávajícího a dodržovat hygienická pravidla, tyto Obchodní podmínky a provozní řád Prodávajícího a nerušit svým chováním ostatní přítomné osoby (např. hlasitým telefonováním či jinými projevy apod.).
 • Prodávající se zavazuje Služby poskytovat pouze prostřednictvím kvalifikovaného personálu, který disponuje veškerými potřebnými osvědčeními a průkazy k výkonu Služeb. Prodávající zároveň prohlašuje, že ohledně poskytování Služeb splňuje platné zákonné požadavky na osobní a provozní hygienu.
 • Prodávající a osoby poskytující Služby jménem Prodávajícího dbají na ochranu osobních věcí Zákazníka, zejména aby během poskytování Služeb nedošlo ke znečištění nebo zničení oděvu Zákazníka. Za tímto účelem osoby poskytující Služby jménem Prodávajícího nabídnou před poskytnutím Služby Zákazníkovi vhodný ochranný oděv. V případě, že tento Zákazník odmítne, neodpovídá Prodávající nebo osoby poskytující Služby jménem Prodávajícího za škodu, která v této souvislosti vznikne Zákazníkovi během poskytování Služeb, o čemž osoba poskytující Služby jménem Prodávajícího Zákazníka předem informuje.
 • Zákazník bere na vědomí, že v Prodejně je vyhrazeno místo na odkládání svršků běžných pro dané roční období. Zákazník je povinen nenechávat v odložených svršcích jakékoliv cennosti (např. mobilní telefon, peníze, šperky). Prodávající neodpovídá Zákazníkovi za jakoukoliv újmu vzniklou porušením této povinnosti ani za jakékoliv do Prodejny vnesené cennosti.
 1. Ochrana a zpracování osobních údajů
 • Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), a dále též zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících a Zákazníků výlučně pro účely plnění práv a povinností dle smlouvy, pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího jakožto správce osobních údajů (např. pro řešení budoucích sporů z Kupních smluv, vedení databáze zákazníků) nebo pro plnění zákonných povinností správce (dle daňových předpisů, povinnosti v oblasti archivace dokumentů apod.). Neposkytne-li subjekt údajů Prodávajícímu své osobní údaje v požadovaném rozsahu, bere na vědomí, že nemusí dojít k uzavření předmětné smlouvy s Prodávajícím nebo Prodávající nemusí být schopen poskytnout subjektu údajů plnění dle smlouvy, o čemž Prodávající subjekt údajů neprodleně informuje.
 • K jinému zpracovávání osobních údajů subjektů údajů (Kupující, Zákazník nebo odběratel newsletterů) je Prodávající oprávněn pouze stanoví-li tak zákon nebo s jejich souhlasem. Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
 • Subjekt údajů se může zasláním své e-mailové adresy přes webové stránky Prodávajícího pravájá.cz přihlásit k odběru newsletterů Prodávajícího. Subjekt údajů poskytnutím své e-mailové adresy souhlasí s jejím využitím pro zasílání newsletterů a reklamních sdělení Prodávajícího. Svůj souhlas se zasíláním newsletterů je subjekt údajů oprávněn odvolat kdykoliv e-mailem zaslaným na adresu: ahoj@pravaja.cz nebo se subjekt údajů může odhlásit z odběru newsletterů kliknutím na odkaz pro odhlášení uvedený v každém newslettru.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje subjektu údajů v databázi Prodávajícího. Prodávající je správcem poskytnutých osobních údajů. Osobní údaje budou poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, se kterými Prodávající uzavřel smlouvy o zpracování osobních údajů, doručovací společnosti a platebním a účetním společnostem, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy mezi Prodávajícím a subjektem údajů. Udělil-li subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na marketingové účely, můžou být tyto osobní údaje zpřístupněny i marketingovým partnerům Prodávajícího. Jiným subjektům nebudou osobní údaje Kupujícího zpřístupněny.
 • Prodávající na svých webových stránkách pravaja.cz používá soubory cookies. Informace o používaných souborech cookies jsou dostupné na webových stránkách pravaja.cz. Nastavení cookies může Kupující kdykoliv na webových stránkách změnit.
 • Osobní údaje Prodávající uchovává pro dobu nevyhnutnou pro plnění účelu zpracování, zejména po dobu nutnou pro plnění smlouvy se subjektem údajů a po dobu nutnou pro plnění zákonných povinností Prodávajícího. Informace, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových právních předpisů, uchovává Prodávající po dobu stanovenou příslušnými zákony. V tomto období (zpravidla deset let) budou tyto údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy, pro účely finanční a daňové kontroly a pro osvětlení možné trestné činnosti. Po splnění účelu zpracování jsou osobní údaje vymazány.
 • Prodávající tímto informuje subjekty údajů, že u vstupu do Prodejny je umístěná bezpečnostní kamera se záznamem. Správcem osobních údajů – obrazových záznamů je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem oprávněných zájmů správce, zejména za účelem zvýšení ochrany majetku správce a zvýšení bezpečnosti osob nacházejících se na Prodejně. V odůvodněných případech (bezpečnostní incident, trestní činnost apod.) můžou být obrazové záznamy předány orgánům činných v trestním řízení, případně jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna) nebo subjektům údajů v případě jejich požadavku (jen záběry, kde se vyskytují tyto osoby, ostatní části jsou anonymizované). Doba uchování záznamu je 72 hodin. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu. Správce neplánuje předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím o zpracování dle článku 15 GDPR;
 • Právo na opravu: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • Právo na výmaz: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů dle článku 17 GDPR (například osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas nebo vznese námitku proti zpracování, nebo osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně);
 • Právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud nastane některý z případů dle článku 18 GDPR (například subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit);
 • Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo smlouvě se subjektem údajů, nebo se zpracování provádí automatizovaně);
 • Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, je-li zpracování prováděno za účelem oprávněných zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
 • Pro dotazy v oblasti ochrany osobních údajů nebo za účelem uplatnění Vašich práv jakožto subjektu údajů nás prosím kontaktujte na adrese: ahoj@pravaja.cz
 1. Zasílání stížností, mimosoudní řešení sporů
 • Adresa pro zasílání stížností: Hulická 271, Újezd nad Lesy, 19016, Praha 9, e-mail: ahoj@pravaja.cz.
 • V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování Služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 • Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Stížnost v oblasti ochrany osobních údajů můžete též podat u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Nebo prostřednictvím formuláře přístupného na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

 1. Závěrečná ustanovení
 • V případě, že z Kupní smlouvy — popřípadě ze zákona — vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem, e-mailem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.
 • Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné či nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost neovlivní platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení.
 • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29.05.2023 a platí do odvolání. Tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky Prodávajícího v předchozím znění, které Vám rádi poskytneme na vyžádání. Kontaktujte nás prosím na adrese: ahoj@pravaja.cz.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky včetně Nákladů na odeslání bez předchozího upozornění. pravaja.cz

Pin It on Pinterest

můj rituál...
ODBĚR MAGAZÍNU A NOVINEK PRAVÁJÁ

Souhlasím s odběrem zpráv, a tím potvrzuji, že jsem informován o následujícím:

1. Vaše emailová adresa bude použita pro rozesílání obchodních zpráv vztahujících se výlučně k produktům a službám značky PRAVÁJÁ (Optimalvit s.r.o.) a nekomerčním zajímavostem z oblasti péče o zdraví a krásu, které publikujeme na blogu, FB a I značky PRAVÁJÁ.

2. Vaše osobní údaje budou spravovány pouze námi a našimi partnery (IT specialisti), kteří spravují naše počítačové systémy a emailové platformy jako je Mailchimp.com v minimálně nutném rozsahu.

3. Máte právo odběr novinek kdykoliv zrušit, a to běžným způsobem kliknutím na odkaz „zrušení odběru“ na konci každé zprávy, kterou vám zašleme.

4. Vaše osobní data budeme spravovat pouze do té doby, nežli souhlas zrušíte, nebo dokud neuplyne doba určená zákonem.

Další informace naleznete v Obchodních Podmínkách

Poraďte se s expertem